Neuropsykiatristen päihdekuntoutus

Neuropsykiatrinen asiakas päihdekuntoutuksessa

ADHD-, ADD-, Asberger-, Tourette-, Autismikirjo -häiriöt. SI-häiriö, sensorisen integraation häiriöt, tässä häiriössä oireet hyvin samantapaisia kuin ADHD:ssa. SL-SLI kielelliset erityisvaikeudet (Dysfasia ym. ym.).

Neuropsykiatristen vaikeuksien taustalla saattaa olla kehityksellistä, aivojen rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta tai perinnölliset tekijät.

Haastava perhetilanne, päihteiden käyttöä, elintapojen epäsäännöllisyys, fyysiset ja psyykkiset sairaudet tai traumat altistavat neuropsykiatrisille häiriöille. Oirehdinta ja oireiden vaikeusaste vaihtelee. Henkilöllä voi olla neuropsykiatrisia piirteitä eivätkä ne silti johda diagnoosiin.

Samanaikaisesti niihin voi liittyä psykiatrisia tai muita oppimisen ongelmia, joista edelliset voivat pahentaa jälkimmäistä tai päinvastoin esim.

  • sosiaalisten tilanteiden haasteita
  • käytöksen haasteita
  • oppimisen ongelmia
  • keskittymisen ongelmia
  • unen- ja motoriikan haasteita
  • mielialavaihteluja
  • ahdistusta
  • pakko-oireisuutta
  • aistiyliherkkyyttä

Hoitamattomina neuropsykiatriset häiriöt altistavat psyykkisiin ongelmiin ja päihderiippuvuuteen. Päihderiippuvainen, jolla on neuropsykiatrisia häiriöitä on usein se, joka on jäänyt jo ”kelkasta” kouluaikana, tai ei peruskoulun jälkeen löydä omaa paikkaansa jatko-opiskelussa.

Nuorilla, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä  alkavat helposti käyttää päihteitä itselääkintänä ahdistuneisuuteen, sosiaalisiin tilanteisiin, levottomuuteen ja tarkkaavaisuuteen. Hoitamattomalla henkilöllä on kaksinkertainen riski päihdehäiriöön, mikä onkin yleinen liitännäisoire. Päihdehäiriön syntyyn vaikuttavat fysiologiset, psykososiaaliset tekijät, itsetunto ja koulumenestys, kaveripiiri ja suhteet.

Päihdehoidossa onkin hyvä huomioida taustalla olevat haasteet. Nuori tarvitsee ymmärrystä, ohjausta, välittämistä enemmän kuin käytös antaa ymmärtää.

 

PÄIHDEKUNTOUTUS

Kuntoutuksen alussa on hyvä selvittää, kuinka nuorena päihteidenkäyttö on alkanut. Onko jo ennen päihteidenkäytön aloittamista saanut neuropsykiatrisen diagnoosin?

Asiakkailla, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä arjentaidot ovat voineet jäädä opettelematta päihteidenkäytön seurauksena. Diagnoosin lisäksi voi olla muuta oppimisen ongelmaa, lukihäiriötä tai hahmottamisenhäiriötä. Keskittymiskyky on lyhyttä ja luetun ymmärtämisessä voi olla heikkoutta. Taustalla saattaa osalla olla vaikeita psyykkisiä häiriötä, ahdistuneisuushäiriötä, epävakaata persoonallisuushäiriötä, joka jo itsessään antaa neuropsykiatrisen häiriön piirteitä, sekä dissosiaatiohäiriötä ja masennusta yms.

Päihdekuntoutuksessa opetellaan uusi tapa löytää itselleen mielihyvää. Tässä korostuukin osalla liikunnan merkitys. He tarvitsevat paljon positiivista palautetta, mutta myös rajoja sekä opettelua miksi noudatetaan yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Nuoren saaminen arkeen kiinni ja ns. normaaliin elämään, arjentaitojen opettelu on tärkeä osa kuntoutuksen prosessia.

Tärkeää on saada päihderiippuvaista ymmärtämään oman arjen taitojen tärkeys ja miten suurta roolia päihteettömyys merkitsee henkilön hyvinvointiin. Tärkeää on ennakointi, tiedostetaan mitä tapahtuu ja pyritään säilyttämään rutiinit. Yllättävät asiat saattavat sekoittaa neuropsykiatrisia häiriöitä kärsivän henkilön elämän hetkessä kaaokseen.

Neuropsykiatrinen valmennus käy henkilöille, joilla on neuropsykiatrista erityisvaikeutta kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Valmennuksessa opetellaan arjen- ja elämänhallintaa sekä ihmissuhdetaitoja.  Valmennus on itsetuntoa kehittävää ja asiakkaan elämänlaatua edistävä kuntoutusmenetelmä. Siksi neropsykiatrinen valmennus on erittäin tärkeää ottaa mukaan päihdekuntoutukseen yhdeksi vahvaksi kuntoutusmuodoksi. 

Yhtenä menetelmänä käytetään ratkaisukeskisyys -ajattelumallia, tämä sisältää kannustavia työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Ongelmien ja puutteiden sijaan keskitytään enemmän voimavaroja sekä piileviä kykyjä kasvattavaan työskentelyyn. Hyödynnämme työskentelyssä onnistumisia, kykyjä ja taitoja sekä osaamista tavoitteen saavuttamiseksi. Epäonnistumiset eivät ole epäonnistumisia vaan oppimiskokemuksia. Käytämme myös koulutuksellisia menetelmiä (psykoedukaatio) esim. miten neuropsykiatriset haasteet  vaikuttavat  päihdeongelman syntyyn, miksi joillakin neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavilla henkilöillä on alttiutta päihteiden käyttöön, mitä tapahtuu aivoissa, miksi mahdollisesti toimin niin kuin toimin, mitä tarkoittaa lääkehoito, mitä haasteita se tuo päihteiden käyttäjälle, mitä lääkkeettömiä keinoja on käytössä, miten voin itse vaikuttaa omaan toimintaan, vointiini ja keskittymisen haasteisiin, mikä on ravinnon merkitys neuropsykiatrisilla henkilöillä yms.